بوی بدن / ورد

15,000 تومان

پروستات / یقطین

12,000 تومان

بلادور

1,000 تومان

تقویت مو

20,000 تومان

خولنجان

15,000 تومان

ایرسا / درد رحم

15,000 تومان

سرمه اثمد

12,000 تومان

سرمه عناب

10,000 تومان

سرمه کافوری

12,000 تومان

انفیه / سعوط

15,000 تومان

سماق رومی

15,000 تومان

سویق سنجد

20,000 تومان

سویق گندم

10,000 تومان

صفرابر / اهلیلج

15,000 تومان

کراث / خون ساز

15,000 تومان

ثفا / کنسل

25,000 تومان

سویق جو

10,000 تومان

شیطرج / مفاصل

20,000 تومان

طریفل

15,000 تومان

سنای مکی

5,000 تومان

فیبر رحم / لوز

15,000 تومان

سویق عدس

15,000 تومان

مرکب مفاصل

15,000 تومان

ملین / بسفایج

15,000 تومان

کندر نر

5,000 تومان

آمادگی رحم

15,000 تومان

روغن شحم گاو

25,000 تومان

سرکه سداب

10,000 تومان

باز کننده عروق

15,000 تومان

فشار خون / تبیغ

15,000 تومان

لخته خون

15,000 تومان

قسط شیرین

15,000 تومان

مفرح / زعفران

15,000 تومان

لکنت زبان

15,000 تومان

چربی خون / شبت

15,000 تومان

زحیر

12,000 تومان

عسل مرغوب

150,000 تومان

پودر کندر

10,000 تومان

باه مردان / کور

15,000 تومان

فرفیون

6,000 تومان

هاضوم

10,000 تومان

چاق کننده

350,000 تومان

کاهنده اشتها

12,000 تومان

انغوزه / تشنج

15,000 تومان

اوشنه

20,000 تومان

عقل / سلق

15,000 تومان

قند زرد

15,000 تومان

هوش / لبان

15,000 تومان

صرع

15,000 تومان

ژل رویال

400,000 تومان

تقطیر بول

15,000 تومان

درد ریح

15,000 تومان

روماتیسم

15,000 تومان

ترک اعتیاد

5,000 تومان

افتادگی رحم

15,000 تومان

معجون کاسنی

12,000 تومان

داروی کلسیم

25,000 تومان

فجل / ترب

15,000 تومان

اورام مالیدنی

15,000 تومان

اورام خوردنی

20,000 تومان

صالح / سدد

12,000 تومان

خواب آور

15,000 تومان

واریس

10,000 تومان

تباشیر + سداب

10,000 تومان

هسته خرما

5,000 تومان

روغن 40 گیاه

25,000 تومان

رطوبت معده

15,000 تومان

معجزه

30,000 تومان

آب شکم

10,000 تومان

سواد

10,000 تومان

قطره کبد

100,000 تومان

دم نوش لاغری

180,000 تومان

کرم زعفران

98,000 تومان

کرم راز

60,000 تومان

صابون گیاهی

5,000 تومان

انواع روژ لب

20,000 تومان

مام زیر بغل

30,000 تومان