تقویت استخوان ها

قیمت : 20,000 تومان

سردی و درد مفاصل

قیمت : 20,000 تومان

التهاب مفاصل

قیمت : 20,000 تومان

ورم مفاصل

قیمت : 20,000 تومان

صدا دادن مفاصل

قیمت : 20,000 تومان

لوپوس

قیمت : 20,000 تومان

تقویت پاها

قیمت : 20,000 تومان

خواب رفتن دست و پا

قیمت : 20,000 تومان

حرارت کف پاها

قیمت : 20,000 تومان

آرتروز لگن

قیمت : 20,000 تومان

آرتروز و درد گردن

قیمت : 20,000 تومان

ورم پا و زانو (قوزک)

قیمت : 20,000 تومان

درد سینه

قیمت : 20,000 تومان

سینه پهلو

قیمت : 20,000 تومان

فاصله بین مهره ها

قیمت : 20,000 تومان

چسبندگی تاندوم

قیمت : 20,000 تومان

داءالفیل

قیمت : 20,000 تومان

ساییدگی زانو

قیمت : 20,000 تومان

پرانتزی پاها

قیمت : 20,000 تومان

ضعف شانه ها و دست ها

قیمت : 20,000 تومان

رماتیسم

قیمت : 20,000 تومان

راشیتیسم

قیمت : 20,000 تومان

هموفیلی

قیمت : 20,000 تومان

پیر شدن هموگلوبین(PNH)

قیمت : 20,000 تومان

پارگی تاندون عُرقوب

قیمت : 20,000 تومان

نقرس

قیمت : 20,000 تومان

واریس

قیمت : 20,000 تومان

درد دنبالچه

قیمت : 20,000 تومان

اسپاسم (گرفتگی عضله)

قیمت : 20,000 تومان

کوتاهی قد و رشد

قیمت : 20,000 تومان

سیاتیک

قیمت : 20,000 تومان

عِرق مَدینی

قیمت : 20,000 تومان

گردن درد

قیمت : 20,000 تومان

کمردرد

قیمت : 20,000 تومان

پادرد

قیمت : 20,000 تومان

ران درد

قیمت : 20,000 تومان

درد زانو

قیمت : 20,000 تومان

درد ساق پا

قیمت : 20,000 تومان

تقویت دو ساق پا

قیمت : 20,000 تومان