درمان تب

قیمت : 20,000 تومان

تب مالت

قیمت : 20,000 تومان

تب لرز

قیمت : 20,000 تومان

چرک و عفونت در بدن

قیمت : 20,000 تومان

درمان سرما خوردگی

قیمت : 20,000 تومان

درمان سرفه

قیمت : 20,000 تومان

تسکین دهنده ها

قیمت : 20,000 تومان

پانسمان زخمها

قیمت : 20,000 تومان

برطرف کردن اثر زخم

قیمت : 20,000 تومان

سوختگی کودک و بزرگسال

قیمت : 20,000 تومان