کزاز

قیمت : 20,000 تومان

فاویسم (باقلازدگی)

قیمت : 20,000 تومان

زخم سالک

قیمت : 20,000 تومان

چشم زخم

قیمت : 20,000 تومان

طاعون (مرگ سفید)

قیمت : 20,000 تومان

برطرف کردن بوی بد عرق

قیمت : 20,000 تومان

خواب آلودگی

قیمت : 20,000 تومان

پریدن در خواب

قیمت : 20,000 تومان

تصلب شرایین

قیمت : 20,000 تومان

ترس

قیمت : 20,000 تومان

رفع احساس خستگی

قیمت : 20,000 تومان

حساسیت

قیمت : 20,000 تومان

کوچکی اعضا

قیمت : 20,000 تومان

بداخلاقی

قیمت : 20,000 تومان

بهجت (راه ابریشم)

قیمت : 20,000 تومان

میوپانی

قیمت : 20,000 تومان