کیست سینه

قیمت : 20,000 تومان

کیست زیر بغل

قیمت : 20,000 تومان

کیست بیرون بدن

قیمت : 20,000 تومان

کیست مچ پا

قیمت : 20,000 تومان

کیست دهان و لثه

قیمت : 20,000 تومان

کیست رحم

قیمت : 20,000 تومان

کیست گلو

قیمت : 20,000 تومان

کیست حنجره

قیمت : 20,000 تومان

کیست تخمدان

قیمت : 20,000 تومان

کیست روده بزرگ

قیمت : 20,000 تومان

کیست مفاصل (دوره 30روزه)

قیمت : 20,000 تومان

کیست مغز

قیمت : 20,000 تومان

کیست روی زانوها

قیمت : 20,000 تومان

کیست تیروئید

قیمت : 20,000 تومان

کیست بین کلیه و کبد

قیمت : 20,000 تومان

کیست مثانه

قیمت : 20,000 تومان

کیست کبد

قیمت : 20,000 تومان

غدد و چربی های زاید بدن

قیمت : 20,000 تومان