درمان فلج

قیمت : 20,000 تومان

لقوه (پیشگیری و درمان)

قیمت : 20,000 تومان

درمان ورم ها

قیمت : 20,000 تومان

بیماری های بدخیم

قیمت : 20,000 تومان

درمان جذام

قیمت : 20,000 تومان

اسپاتیک پاراپلزی

قیمت : 20,000 تومان

ای ال اس (AS)

قیمت : 20,000 تومان

توده زیر جمجمه

قیمت : 20,000 تومان

سکته و شل شدن سمت راست

قیمت : 20,000 تومان

تومور در مقعد

قیمت : 20,000 تومان

تومور پا

قیمت : 20,000 تومان

سرطان پا (تورم بزرگ)

قیمت : 20,000 تومان

سرطان غده تیموس

قیمت : 20,000 تومان

سرطان غدد لنفاوی

قیمت : 20,000 تومان

سرطان حنجره

قیمت : 20,000 تومان

سرطان ریه و نای

قیمت : 20,000 تومان

سرطان مثانه

قیمت : 20,000 تومان

سرطان کبد

قیمت : 20,000 تومان