دباغی کننده های معده

قیمت : 20,000 تومان

پاکسازی کننده های معده

قیمت : 20,000 تومان

بزرگ کننده معده

قیمت : 20,000 تومان

تقویت معده

قیمت : 20,000 تومان

رودل کردن (تخمه)

قیمت : 20,000 تومان

نفخ (باد معده)

قیمت : 20,000 تومان

فتق (ورم ناف)

قیمت : 20,000 تومان

پهلو درد (درد خاصره)

قیمت : 20,000 تومان

ذات الجنب

قیمت : 20,000 تومان

سردی معده

قیمت : 20,000 تومان

شکم درد

قیمت : 20,000 تومان

ورم شکم

قیمت : 20,000 تومان

دلپیچه و شکم درد شدید

قیمت : 20,000 تومان

غرغر شکم

قیمت : 20,000 تومان

چربی شکم

قیمت : 20,000 تومان

سنگ صفرا

قیمت : 20,000 تومان

خونریزی روده

قیمت : 20,000 تومان

زخم روده

قیمت : 20,000 تومان

آب آوردن شکم

قیمت : 20,000 تومان

روده تحریک پذیر

قیمت : 20,000 تومان

پلیپ روده

قیمت : 20,000 تومان

کولیت روده

قیمت : 20,000 تومان

کولون روده

قیمت : 20,000 تومان

اسهال

قیمت : 20,000 تومان

اسهال خونی

قیمت : 20,000 تومان

يبوست

قیمت : 20,000 تومان

درمان انگل ها

قیمت : 20,000 تومان

قولنج (پیشگیری و درمان)

قیمت : 20,000 تومان

درد سینه

قیمت : 20,000 تومان

پهلو درد

قیمت : 20,000 تومان

درد ناف پیچش ناف

قیمت : 20,000 تومان

بواسیر (پیشگیری)

قیمت : 20,000 تومان