غده روی کبد

قیمت : 20,000 تومان

ورم کبد

قیمت : 20,000 تومان

* کبد چرب

قیمت : 20,000 تومان

کیست های کبدی

قیمت : 20,000 تومان

آبله مرغان

قیمت : 20,000 تومان

تنبلی کبد

قیمت : 20,000 تومان

آب زرد

قیمت : 20,000 تومان

هپاتیت

قیمت : 20,000 تومان

دیابت

قیمت : 20,000 تومان

زخم دیابت

قیمت : 20,000 تومان

دیابت با مصرف انسولین

قیمت : 20,000 تومان

دیابت بارداری

قیمت : 20,000 تومان

یرقان (زردی)

قیمت : 20,000 تومان

عطش

قیمت : 20,000 تومان

استسقاء ( کیست شکم )

قیمت : 20,000 تومان

بیماری های طحال

قیمت : 20,000 تومان

درد طحال ( سپرز )

قیمت : 20,000 تومان

برداشتن طحال

قیمت : 20,000 تومان