ضعف و لقی دندان ها

قیمت : 20,000 تومان

عصب کشی دندان

قیمت : 20,000 تومان

پر کردن دندان

قیمت : 20,000 تومان

محکم کردن دندان

قیمت : 20,000 تومان

شکستن دندان

قیمت : 20,000 تومان

ضربان در دندان ها

قیمت : 20,000 تومان

جرم گیری دندان ها

قیمت : 20,000 تومان

کاشت دندان

قیمت : 20,000 تومان

تقویت لثه

قیمت : 20,000 تومان

کیست دهان، دندان و لثه

قیمت : 20,000 تومان

آفت دهان

قیمت : 20,000 تومان

صافی صدا

قیمت : 20,000 تومان

لُکنت زبان

قیمت : 20,000 تومان

زیادی آب دهان

قیمت : 20,000 تومان

تلخی دهان

قیمت : 20,000 تومان

سنگینی زبان

قیمت : 20,000 تومان

ترک روی زبان

قیمت : 20,000 تومان

گلودرد

قیمت : 20,000 تومان

لوزه سوم

قیمت : 20,000 تومان

ورم تارهای صوتی

قیمت : 20,000 تومان

التهاب ورم گلو

قیمت : 20,000 تومان

گرفتگی تارهای صوتی

قیمت : 20,000 تومان

خر و پف

قیمت : 20,000 تومان

سکسکه

قیمت : 20,000 تومان

تَرک زبان

قیمت : 20,000 تومان