سنگینی و ضعف شنوایی

قیمت : 20,000 تومان

کَری

قیمت : 20,000 تومان

وزوز گوش

قیمت : 20,000 تومان

التهاب گوش

قیمت : 20,000 تومان

پارگی پرده گوش

قیمت : 20,000 تومان

از بین رفتن حس بویایی

قیمت : 20,000 تومان

خون دماغ

قیمت : 20,000 تومان

پلیپ بینی

قیمت : 20,000 تومان

آبریزش بینی

قیمت : 20,000 تومان